Зареждане ...
ДА Арт ЕООД

европейски програми за период 2014-2020

В основата на финансирането са залегнали следните оперативни програми:
Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
 
В документацията на съответните програми са описани подробно условията за кандидатстване. Има програми, които са насочени изцяло към общини и държавни институции.
 
В част от програмите е заложена енергийната ефективност, като средство за намаляне на вредните емисии във въздуха, опазването на околната среда и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.
 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
 
Процедура 3
 
Наименование на процедурата:  Енергийна ефективност в МСП (малки и средни предприятия)
 
Цел:  Подобряване на енергийната ефективност на предприятията и използване на енергия от ВЕИ
 
Размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:  97 791500 лева
 
Допустими кандидати:  Микро, малки и средни предприятия
 
Допустими инвестиции:  Машини, съоръжения, оборудване, специализирани транспортни средства, софтуерни приложения, въвеждане на системи за управление и други, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията. Извършване на строително-монтажни работи, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията. Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.
 
Консултантски услуги за извършване на енергиен одит.
 
Максимален % на съфинансиране:  от 35% - 70% в зависимост от категорията на предприятието
 
Дата на обявяване на процедурата:  Декември  2015г.
 
Размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: минимален: 50000 лева, максимален: 1500000 лева
Оперативната програма финансира мерки за енергийна ефективност, които са заложени и препоръчани в енергийният одит, независимо от броя, типа, обема или каквото и да е.
 
Програмата финансира активни и/или пасивни мерки за енергийна ефективност.
Пасивни са мерките, които включват: изолации и саниране на стени, подове, покриви, дограми и др.СМР, които допринасят за намаляване на разходите на енергия;
Активни са мерките, които предвиждат внедряване на нови по-ефективни енергоизточници само за нуждите на предприятието, в това число и ВЕИ.
 
За предварително проучване на възможностите за кандидатстване, за изготвяне на енергиен одит и подготовка на документите за кандидатстване по програмите; за проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаична система за собсвени нужди, се свържете с нас.
 
Опретивна програма – Развитие на селските райони
 
Всички собственици на овощни градини, язовири, зърнопроизводители, животновъди и други  могат да се възползват от тази програма.
 
Това което можем да предложим в тази област е:
-автномна фотоволтаична система за осигуряване на ток на сгради, навеси, халета в овощни градини, язовири, животновъдни стопанства.
- доставка и монтаж на соларни помпи за напояване или осигуряване на вода за цистерни, които ще се захранват от фотоволтаични панели.
 
 
За повече информация и съдействане при желание за кандидатстване по определена програма – свържете се с нас.

Partners